ประวัติสหกรณ์
 

 

ประวัติ

   สืบเนื่องมาจากความมุ่งหมายของกองทัพเรือ ในการที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัยของข้าราชการและลูกจ้างสังกัด กองทัพเรือ โดยส่วนหนึ่งกองทัพเรือดำเนินการ แก้ปัญหาด้วยการจัดสรรที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นของทางราชการจึงเป็นการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้น อีกส่วนหนึ่งคือการกำหนดนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมให้ข้าราชการลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

   ดังนั้นในปี พ.ศ.2538 กองทัพเรือ โดย พล.ร.อ.ประเจตน์ ศิริเดช ผู้บัญชาการทหารเรือขณะนั้นได้อนุมัติหลักการในกรมสวัสดิการทหารเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการจัดตั้ง "สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด" ขึ้นเพื่อจัดให้มีการรวมกลุ่มข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดกองทัพเรือออมทรัพย์ระดมเงินทุนช่วยเหลือตนเองและซึ่งกันและกันในการจัดหาที่ดิน และที่อยู่อาศัยที่เป็นตนเอง

   สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์จากนายทะเบียนสหกรณ์ (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการเลขทะเบียนสหกรณ์ที่ บ.048438 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ใช้คำย่อว่า "สค.รน."

    นอกเหนือจากการส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง สค.รน. แล้วกองทัพเรือได้มอบที่ดินที่กองทัพเรือได้รับบริจาคมาเพื่อการจัดสรรให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพเรือซึ่งกองทัพเรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคได้ เนื่องจากขัดต่อมติ ครม. จึงให้ สค.รน. ดำเนินการจัดสรรให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือ ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค โดยในปี พ.ศ.2548 กองทัพเรือได้โดนกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดเลขที่ 19786 ซอยเพชรเกษม 118 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ 4-3-72 ไร่ ให้ สค.รน. ซึ่งที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินผืนแรกที่ สค.รน. ได้รับบริจาคและได้บันทึกไว้เป็นกองทุนพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย สำหรับจัดสรรให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือ ผ่านการดำเนินงานของ สค.รน. ต้องการขายที่

 

วัตถุประสงค์

สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ร่วมกันในข้อต่อไปนี้

 (1) จัดวางแผนและดำเนินการให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามอัตภาพและให้สมาชิกสะสมเงินเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดสร้าง
       ที่อยู่อาศัยของตนเอง
 (2) พัฒนาที่ดิน ก่อสร้างอาคาร บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตลอดจนจัดอุปกรณ์ให้เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย
 (3) จัดสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้สมาชิกซื้อ หรือเช่าซื้อ หรือวิธีอื่นใด รวมทั้งร่วมกันจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและสิ่งอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
       ส่วนรวมของสหกรณ์และสมาชิก
 (4) จัดหาที่ดิน บ้านเรือน หรือที่อยู่อาศัยมาแบ่งปันกันในหมู่สมาชิก
 (5) ต่อเติม ซ่อมแซม ดูแลรักษาบ้านเรือน หรือที่อยู่อาศัย และให้บริการอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายเหมาะแก่การอยู่อาศัยของสมาชิก
 (6) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น
 (7) จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกตามข้อกำหนดอันสมควร
 (8) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
 (9) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น
 (10) ซื้อหุ้นของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
 (11) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ
 (12) ฝากหรือลงทุนอยู่งอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
 (13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
 (14) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริม และปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
 (15) ส่งเสริมการประหยัดทรัพย์ การช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
 (16) จัดให้มีสวัสดิการ หรือการให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว
 (17) กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งนี้รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์ 
         หรือสิทธิครอบครอง ซื้อ แลกเปลี่ยน โอนหรือรับโอน เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ขายหรือ
         จำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนดำเนินกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ด้วย
 (18) ดำเนินการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
   
   
 
Posted: admin Date: 2012-07-26 10:42:16 IP: 180.183.48.231