การกู้เงิน
 

 

 

 การกู้เงิน

 (1) ข้าราชการ ทร.  กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 65 เท่าของเงินเดือน ผ่อนสูงสุด 20 ปี (240 งวด)

 (2) สมาชิกมีค่าหุ้นเป็นหลักประกันให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมดที่เป็นหลักประกัน

 (3) สมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของ สค.รน. เป็นหลักประกันให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของจำนวนเงินฝากทั้งหมด

 (4) มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน โดยสามารถลงนามรับรองค้ำประกันได้ที่


       4.1 พื้นที่สัตหีบ น.ท.หญิง ประทุมพร   กล่อมแก้ว // กง.นย.  โทร.61114 

       4.2 พื้นที่สัตหีบ น.ต.มนตรี   เสียงไพเราะ  // กง.กอง สน.กร.  โทร.74706
       4.3 พื้นที่สงขลา น.ต.ยุทธพงษ์   หวังเจริญ  // ฐท.สข.  โทร.22263-5 
       4.4 พื้นที่พังงา ร.อ.สุภาพ   ชิดเหมาะ  //  รพ.ฐท.พง.  โทร.21305
 

 (5) Download แบบฟอร์มคำขอกู้เงินและหนังสือค้ำประกัน  ได้ ที่นี่  เพื่อกรอกรายละเอียด

(โครงการสินเชื่อระยะสั้น 5ปี ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่ )

 (6) ส่งแบบฟอร์มขอกู้เงินที่ สค.รน.

 

                         สค.รน. จ่ายเงินรวดเร็ว จ่ายเงินกู้ทุกวันศุกร์ หากเอกสารครบและอยู่ในวงเงินที่ท่านกู้ได้

                         หมายเหตุ : กรณีกู้เงินเกิน 800,000 บาท ขึ้นไป หากสมรสแล้วต้องนำคู่สมรสมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้แทนหน่วย 

                                             กรณีกู้เงินตั้งแต่ 800,000 บาท ขึ้นไป  ต้องใฃ้ผู้ค้ำ 2 คน

สอบถามเเพิ่มเติม : โทร.532 93 ถึง 95
   
   
 
Posted: admin Date: 2012-07-26 14:38:06 IP: 180.183.104.213