ประกาศ ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561
 

คลิ้กที่ประเภททุนที่ท่านต้องการทราบ (ไฟล์ PDF)

ประเภททุนเรียนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,500 บาท

ประเภททุนเรียนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 4,000 บาท

ประเภททุนเรียนดี ระดับชั้นอาชีวศึกษา ทุนละ 4,500 บาท

ประเภททุนเรียนดี ระดับชั้นอุดมศึกษา ทุนละ 5,000 บาท

 

ประเภททุนส่งเสริม ระดับชั้นอนุบาล ทุนละ 2,500 บาท

ประเภททุนส่งเสริม ระดับชั้นประถมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท

ประเภททุนส่งเสริม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,000 บาท

ระเภททุนส่งเสริม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3,000 บาท

ประเภททุนส่งเสริม ระดับชั้นอาชีวศึกษา ทุนละ 3,500 บาท

ประเภททุนส่งเสริม ระดับชั้นอุดมศึกษา ทุนละ 4,000 บาท

 

ประเภททุนสำหรับบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ทุนละ 5,000 บาท

 

 

ตามประกาศสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 ซึ่งมีสมาชิกเสนอขอรับทุนรวม จำนวน 1,183 ราย บัดนี้สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 506 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,533,000 บาท

กำหนดวันมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561ณ ห้องอาหารสวัสดิการสราญรมย์  อาคารกรมสวัสดิการทหารเรือ โดยสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตร นำบุตรไปรับทุนการศึกษาเพื่อรายงานตัวลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 1200 

เวลา  1200     -  ผู้ได้รับทุน ลงทะเบียน ที่ สหกรณ์เคหสถานชาชนาวี จำกัด (สค.รน.)

เวลา  1330     -  ผู้เข้าร่วมพิธีฯ พร้อม บริเวณพิธี

เวลา  14000   -  ประธานในพิธีฯ มาถึงบริเวณพิธี

-  ประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทำความเคารพธงชาติ และถวายความเคารพ                                                           

   พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-  กล่าวรายงานพิธีการมอบทุนการศึกษา

-  ประธานฯ และผู้บังคับบัญชา มอบทุนการศึกษา

-  ประธานฯ กล่าวให้โอวาท

-  เสร็จพิธี จัดเลี้ยงเครื่องดื่มและอาหารว่าง

หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะนำบุตรไปรับทุนการศึกษาในวันดังกล่าว ขอให้สมาชิกติดต่อมายัง สหกรณ์เคหสถานราชานาวี จำกัด ภายในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โทร 53141 และหากสมาชิกท่านใดไม่สามารถนำบุตรไปรับทุนการศึกษาในวันดังกล่าวได้ โดยสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด   จะโอนเงินให้แก่สมาชิกนับแต่วันที่ทำพิธีมอบทุนแล้ว 30วัน

ปล.ส่วนบุตรสมาชิกที่ไม่ได้มารับมอบทุนในงาน  สค.รน.ได้โอนเข้าบัญชีสมาชิกไปเมื่อ 30 สิงหาคม 2561 เรียบร้อยŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
Posted: admin Date: 2018-08-02 11:18:04 IP: 183.88.63.13