สค.รน.และ สก.ทร. เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า สร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดโนนสะอาด ร้อยเอ็ด
 
 
 
 
 

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 พล.ร.ต.ดุลยพัฒน์  ลอยรัตน์ จก.สก.ทร. / ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน. , ข้าราชการ สก.ทร. และเจ้าหน้าที่ สค.รน. ร่วมพิธีพุทธาภิเษกและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ณ วัดโนนสะอาด  จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้ยอดผ้าป่าฯ  รวมทั้งสิ้น 579,870 บาท 
   
   
 
Posted: กันตภณ รัศมี Date: 2020-08-16 19:13:25 IP: 115.87.36.57